Persoonlijke gegevensAls horecapersoneelsbureau en dus jouw juridische werkgever hebben wij jouw persoonlijke gegevens nodig. Denk aan NAW-gegevens, maar ook jouw bankrekeningnummer, BSN en identiteitsbewijs. Wij kunnen jou op grond van de wet slechts onze diensten aanbieden wanneer wij over deze gegevens beschikken.

Omgang met gegevens

Omdat wij belangrijke persoonsgegevens verwerken, is gegevensbescherming van onze klanten en werknemers altijd al een belangrijk onderdeel geweest van hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan en hoe wij onze processen inrichten. Alle persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en slechts indien nodig gedeeld met een vertrouwde derde partij waarmee JAM! een overeenkomst heeft. JAM! zal slechts het minimum aan gegevens verstrekken aan een externe partij als nodig om de overeenkomst die wij met jou hebben te kunnen uitvoeren. Denk hierbij aan de Belastingdienst, het pensioenfonds en jouw opdrachtgever.

Wat delen wij met jouw opdrachtgever?
Standaard persoonsgegevens worden wel met jouw opdrachtgever gedeeld, zoals: naam, geslacht, adres, geboortedatum, e-mailgegevens, telefoonnummer en BSN. Dit is essentieel in verband met de aansprakelijkheidsformaliteiten. De overdracht van de gegevens gebeurt via versleutelde bestanden en een beveiligde verbinding (bij MyJAM! zie je bijvoorbeeld het SSL-certificaat voor de URL staan en versleutelt Google alle (e-mail)gegevens) en nadat er is een ondertekende verwerkersovereenkomst bestaat tussen de opdrachtgever en JAM!. Deze gegevens worden bij ons beveiligd opgeslagen en zijn alleen noodzakelijk toegankelijk voor een beperkt aantal werknemers van JAM! met de vereiste bevoegdheden.

Jouw rechten

De AVG geeft jou als natuurlijke persoon een aantal rechten tegenover verwerkers van persoonsgegevens zoals JAM!. Het betreft onder andere het recht tot inzage, wijziging en verwijdering van jouw gegevens. In hoeverre JAM! aan dergelijke verzoeken kan voldoen kan afhangen van het type informatie waarop het verzoek ziet. Je kunt meer over jouw rechten lezen in onze privacyverklaring.

General Data Protection Regulation (GDPR)

Personal information
As a organization and your legal employer, we need your personal information. Think of name and address details, but also your bank account number, BSN and identity card. We can only offer you our services if we have this information.

Dealing with data
Because we process important personal data, data protection of our customers and employees has always been an important part of how we handle personal data and how we organize our processes. All personal data will be handled strictly confidentially and only if necessary shared with a trusted third party with whom JAM! has an agreement. JAM! will only provide the minimum data to an external party as necessary to execute the agreement we have with you. Think of the tax authorities, the pension fund or your client.

What do we share with your client?
Standard personal data are shared with your client, such as: name, gender, address, date of birth, e-mail details, telephone number and BSN. This is essential in connection with liability. The transfer of the data takes place via encrypted files (at UBplusOnline, for example, you see the SSL certificate in front of the URL and Google encrypts all data) and a secure connection and when a signed processor agreement exists between the client and JAM!. This data is stored securely with us and is only accessible for employees of JAM!.

Your rights
The AVG gives you as a natural person a number of rights towards processors of personal data such as JAM !. This includes the right to inspect, change and delete your data. To what extent JAM! can meet such requests may depend on the type of information that the request sees. In most cases, JAM! as a payroll organization, for example, legally obliged to keep your data for at least five to seven years. You can read more about your rights in our privacy statement.